Larválna toxokaróza, porovnanie výskytu u poľovníkov a v bežnej populácii

Authors: Miroslava Škutová 1    Daniela Antolová 1    Mária Nováková 1   
1 Parazitologický ústav SAV, Košice, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 952
ISBN: 978-80-970712-6-4

Larválna toxokaróza je pomerne často sa vyskytujúcim parazitárnym ochorením ľudí. Jej pôvodcami sú škrkavka psia (Toxocara canis) a škrkavka mačacia (Toxocara cati). Človek sa môže nakaziť požitím infekčných vajíčok z prostredia. Najčastejšie sú infikované deti predškolského veku, bez hygienických návykov, trpiace zlozvykom geofágie, či koprofágie. Ľudia venujúci sa činnostiam a záujmom, pri ktorých sú často v kontakte s pôdou a zvieratami sú vystavení zvýšenému riziku nakazenia sa larválnou toxokarózou.

Cieľom práce bolo zistiť prítomnosť protilátok proti Toxocara spp. vo vzorkách krvných sér poľovníkov a porovnať ju s výskytom  protilátok v bežnej populácii ľudí. Materiálom pre diagnostiku bolo krvné sérum ľudí a protilátky vo vzorkách boli detegované ELISA metódou (1, 2). Zo 172 vzoriek sme protilátky potvrdili v 7 sérach (4,0 %), pričom zo skupiny poľovníkov bolo pozitívnych 6 vzoriek (6,8 %) a len jedna vzorka (1,2 %) zo skupiny bežnej populácie ľudí. Z hľadiska pohlavia, séropozitívnych bolo viac mužov (86 %) ako žien (14 %).

V práci sme zaznamenali vyšší výskyt toxokarózy v skupine poľovníkov. Potvrdzuje sa tým vplyv kontaktu ľudí s nakazenými zvieratami a infekčného tlaku životného prostredia na vznik ochorenia u ľudí. Sledovaním výskytu ochorenia je možné určiť okolnosti za akých sa ochorenie šíri v populácii, analyzovať rozsah rizika pre vznik infekčného ochorenia u človeka a zaviesť účinné preventívne opatrenia.                                                                                   

                                                                                

Práca bola vytvorená s podporou projektu Výskumno-vzdelávacie parazitologické centrum SAV (kód ITMS 26110230045), operačný program Vzdelávanie, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (0,4) a grantu VEGA 2/0127/13 (0,6).
(1) De Savigny, D.H. (1975) In vitro maintenance of Toxocara canis larvae and a simple method for the production of Toxocara ES antigen for use in serological tests for visceral larva migrans. In The Journal of Parasitology 61:781–782.
(2) Havasiová-Reiterová, K., Tomašovičová, O., Dubinský, P. (1995) Effect of various doses of infective Toxocara canis and Toxocara cati eggs of the humoral response and distribution of larvae in mice. In Parasitology Research 81:13–17.