Fotokatalytická produkcia vodíka pomocou TiO2 ako fotokatalyzátora

Authors: Jarmila Puškelová 1    Maria Antoniadou 2   
1 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Bratislava, Slovensko    2 2Univerzita v Patrase, Oddelenie inžinierskych vied, 26500 Patras, Grécko   
Year: 2014
Section: Open section
Abstract No.: 1082
ISBN: 978-80-970712-6-4

V posledných rokoch sa práce zamerané na fotokatalytickú aktivitu vo väčšej miere začali zaoberať problematikou využitia fotoelektrokatalýzy [1]. Táto oblasť výskumu využíva slnečné žiarenie na priebeh dvoch paralelných procesov – čistenie vody a produkciu vodíka. Dopovanie katalyzátorov TiO2 ušľachtilými kovmi posúva absorpciu do oblasti viditeľného svetla a tým pádom zlepšuje fotokatalytický rozklad organických materiálov pôsobením slnečného žiarenia.

Vzorky TiO2-Pt so štruktúrou aerogélov boli pripravené sól-gélovou metódou a sušenie prebiehalo za superkritických podmienok. Koncentrácia Pt vo vzorkách bola v 0,3 %; 0,7 % a 1 %. Veľkosť vzoriek bola 2,6 nm; 3,2 nm a 3,8 nm. Dovedna bolo pripravených 9 typov vzoriek s rôznymi veľkosťami a koncentráciami. Vzorky boli testované na fotokatalytickú aktivitu pri laboratórnej teplote na 1 % roztoku etanolu za pomoci UV žiarenia. Merania vzoriek prebiehali 5 hodín. Najvyššie hodnoty vyprodukovaného vodíka boli namerané na vzorkách s najmenšou veľkosťou a najvyššou koncentráciou Pt.

Za finančnú podporu patrí poďakovanie Národnému štipendijnemu programu SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (VEGA 1/0605/12) a Univerzite Komenského v Bratislave (UK Grant/615/2014)
[1] P. Lianos, J. Hazard. Mater. 2011, 185, 575-590.