Prof. Ing. Marián Antalík DrSc.

  • Katedra biochémie ÚCHV, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 11 Košice, Slovenská republika
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta,Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
  • Katedra biochémie, ÚCHV, PF UPJŠ, Košice, Slovensko
  • Ústav experimentálnej fyziky, SAV, Košice, Slovensko
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesová 11, 040 01 Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Komplexy Au3+ a AuNC@HIS s polysacharidmi 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Využitie fluorescenčnej spektroskopie na stanovenie fáz kromoglykátu sodného 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Vplyv tvorby nanoklastrov zo vzácnych kovov na vlastnosti proteínov 2016 Open section
Redukcia externých železných minerálov pomocou bunkového elektrónového transportu 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics