prof. RNDr. Martin Bačkor DrSc.

  • Katedra botaniky/Ústav biologických a ekologických vied/Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Ustav Biologických a ekologických vied, katedra Botaniky a Fyziológie rastlín, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská Republika
  • Ústav biologických a ekologických vied PF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra Botaniky, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Chráni kremík mladé rastliny kukurice pred nadmerným UV-B žiarením? 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Environmentálny potenciál zelenej riasy Parachlorella kessleri pri bioremediácii nadbytočného amoniaku z akvatických habitatov 2016 Ecology and Environmental Sciences
Metabolomický profil depresívnych zvierat sa prejavil zmenami v aminokyselinách a biogénnych amínoch: potenciál pre včasnú diagnostiku klinickej depresie? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Allelopathy effect of aqueous lichen extract on germination of conifers 2018 Ecology and Environmental Sciences