RNDr. Ján Bakoš PhD.

  • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav experimentálnej endokrinológie,Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovensko
  • Biomedicínske centrum SAV, Bratislava,
  • Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Dúbravská cesta 6322/9, 845 05, Bratislava, Slovenská republika;

Abstract name Year Section
Intracerebroventrikulárne podanie oxytocínu je spojené s nárastom génovej expresie vybraných parametrov mozgovej plasticity v hipokampe a zmenou správania 2014 Open section for students
Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Neuropeptidmi vyvolané zmeny v zastúpení neuronálnych buniek u autistického modelu myší 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Účinok oxytocínu na expresiu synaptických adhéznych molekúl a markerov excitačných a inhibičných synapsií v modeli autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics