Doc. Ing. Soňa Jantová CSc.

  • Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, , Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, Bratislava,
  • Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, 812 37, Bratislava
  • Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv kvercetínu, dikvercetínu a acetyldikvercetínu na bunkovú morfológiu, proliferáciu a opravu poškodení DNA v neožiarených/ožiarených NIH-3T3 bunkách 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Biologické vlastnosti prírodných látok s protektívnym potenciálom na ľudské bunky kultivované in vitro 2014 Biotechnology and Food Technology
Nové 4-anilínochinazolínové deriváty ako potenciálne fotosenzitizéry pre fotodynamickú terapiu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Investigation of cytotoxic/toxic and anticancer potential of new fluoroquinolone 2016 Open section for students
The study of cytotoxic/toxic effect of selenadiazoloquinolone derivative on viability and morphology of fibroblast cells and 3D tissue model 2016 Open section for students
Protinádorová aktivita nových derivátov manózy 2016 Open section for students