Ing. Anna Kubíčková

  • Oddelenie biochémie a mikrobiológie, Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, , Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Abstract name Year Section
Vplyv kvercetínu, dikvercetínu a acetyldikvercetínu na bunkovú morfológiu, proliferáciu a opravu poškodení DNA v neožiarených/ožiarených NIH-3T3 bunkách 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics