Doc. RNDr. Iveta Waczulíková PhD.

 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky UK Bratislava
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava, Slovensko
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 4, Slovensko
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK, Bratislava, Slovensko
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK
 • Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
 • Univerzita Komenského, Bratislava
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Avastin v liečbe postradiačnej makulopatie po ožarení na lineárnom urýchľovači LINAC 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Diagnostická výkonnosť ELISA testov štandardne používaných v mikrobiologickej diagnostike Lymeskej boreliózy 2015 Open section for students
Biofyzikálne metódy využívané vo výskume kardioprotekcie 2016 Open section for students
Analýza celkových nákladov a výsledkov modelovaných prípadov osýpok pri poklese zaočkovanosti 2017 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie 2019 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
LC-MS identifikácia proteomických zmien komplexov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií v podmienkach stimulácie endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Assessment of risk of post-irradiation edema and progression of benign meningioma after single-fraction LINAC-based stereotactic radiosurgery 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Rádiomická analýza funkčného obrazu získaného pozitrónovou emisnou topografiou ako potenciálny biomarker pri odlíšení spondylodiscitídy od kostnej metastázy 2021 „Omics“
Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
Prediktory spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19 2021 SARS-CoV-2