Beáta Baranová


Abstract name Year Section
Príspevok k poznaniu fauny chrobákov Čergovských jedľobučín 2010 Ecology and Environmental Sciences
Zaujímavé nálezy chrobákov na antropogénnych biotopoch kultúrnej krajiny 2012 Ecology and Environmental Sciences