Zuzana Bednáriková

  • UPJŠ v Košiciach, Košice
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
  • Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Šrobárová 2, 041 54 Košice

Abstract name Year Section
Účinok nanosfér na amyloidnú agregáciu inzulínu. 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Fragmenty ľudského lyzozýmu vs. amyloidná agregácia lyzozýmu 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics