Csaba Bognár

  • Katedra molekulárnej biológie, Prrirodovedecká fakulta UK, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Skríning kauzatívnych mutácií vybraných oblastí génov LRRK2 a parkin pomocou metódy DHPLC u pacientov s Parkinsonovou chorobou 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Hľadanie mutácií v exónoch 2, 3 génu SNCA (alfa-synukleín) u slovenských pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics