Júlia Kudláčová

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium interakcií DNA s nízkomolekulovými proflavínovými ligandami 2012 Open section for students
Štúdium interakcií heparínu so safranínom T 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances