Katarína Tlučková

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Košice

Abstract name Year Section
Štúdium G-kvadruplexových štruktúr vyskytujúcich sa v promótorových oblastiach protoonkogénov 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances