Mgr. Adriana Annušová PhD.

  • Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav, Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovenská republika
  • Centrum pre využitie pokročilých materiálov, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Funkcionalizované MoS2 nanomateriály špecificky interagujúce s CD33 receptormi buniek akútnej myeloidnej leukémie 2021 Biomaterials