RNDr. Peter Ľuptáčik PhD.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov (Acari, Oribatida) pozdĺž gradientu mikroklímy v NPP Silická ľadnica (Slovenský kras) 2021 Ecology and environmental studies