RNDr. Peter Gál PhD.

  • Referát biomedicínskeho výskumu, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, Slovensko
  • Klinika popáleninovej medicíny, 3.Lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • Laboratórium bunkových interakcií, MediPark, UPJŠ v Košiciach, Slovensko

Abstract name Year Section
Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine