doc. RNDr. Ľuboš Danišovič PhD.

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics