doc. PharmDr. Andrea Gažová PhD.

  • Ústav farmakológie a klinickej farmakológie. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
  • Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Zmeny regulácie inzulínových rastových faktorov IGF1 a IGF2 v mezenchýmových kmeňových bunkách izolovaných z kostnej drene po farmakologickom ovplyvnení 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
Analýza transkripčného faktora MEF2C v ľudských srdcových fibroblastoch po atorvastatínovej intervencii in vitro 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics