doc. RNDr. Peter Kopčanský CSc.

  • Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Analýza deštrukčnej aktivity feritínových derivátov na lyzozýmové amyloidné fibrily 2021 Biomaterials