Martin Mátyás

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv biologicky aktívnych látok na vybrané produkčné parametre slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) 2012 Biotechnology and Food Technology
Vplyv biologických prípravkov alginit, Terra-Sorb a unicum na obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) 2013 Biotechnology and Food Technology