Bc. Lea Lukáčová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Využitie cre-loxP systému v plazmidových vektoroch pre inzerciu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy do membrány Golgiho aparátu kvasinky Candida utilis 2021 Molecular biology and genetics
Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis 2021 Biotechnology and food technology