RNDr. Denisa Harvanová PhD.

  • Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 01 Košice

Abstract name Year Section
Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics