Mgr. Lukáš Kunštek

  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská akadémia vied, Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics