Mgr. Matúš Mathia

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov

Abstract name Year Section
Genetické faktory determinujúce vznik dyslipidémií 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics