Gabriel Králik

  • Ústav klinickej fyziky, Onkologický ústav sv. Alžbety

Abstract name Year Section
Kinetika DNA opravných fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením v lymfocytoch pacientiek s rakovinou prsníka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics