Katarína Vigašová

  • Oddelenie rádiobiológie, Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava,

Abstract name Year Section
Kinetika DNA opravných fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením v lymfocytoch pacientiek s rakovinou prsníka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics