Mgr. Andrea Babejová

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Biológie, Prešov, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SR
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko

Abstract name Year Section
Aterogénny index plazmy vo vzťahu k vybraným antropometrickým ukazovateľom adipozity v súbore probandov slovenskej majoritnej populácie 2020 Open section
Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv SNP v géne VDR na hladiny vitamínu D u probandov s ochorením Diabetes mellitus 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics