RNDr. Tamara Egan-Beňová PhD.

  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava

Abstract name Year Section
Zmeny v konexíne-43 v hypertrofovanom a atrofovanom srdci potkana a ich vplyv na náchylnosť na malígne arytmie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics