doc. MUDr. Jana Trebatická PhD.

  • Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 831 01 Nové Mesto, Bratislava
  • Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Národný ústav detských chorôb, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Glykoprofilovanie sér detí s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD) microarray metódou založenou na lektínoch a hmotnostnou spektrometriou 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Glykoprofilácia sér, depletovaných sér a imunoglobulínu G u detí v súvislosti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) metódou MALDI-TOF MS 2021 „Omics“