prof. RNDr. Roman Aubrecht Dr.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská akadémia vied, Ústav vied o Zemi, Geologický odbor, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Proveniencia klastického materiálu v exotickom flyši klapskej jednotky a porubského súvrstvia 2020 Ecology and Environmental Sciences