Bc. Barbora Tesáková

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv potravovej odmeny na expresiu hodinových génov a korešpondujúcich miRNA v prefrontálnom kortexe potkana 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics