Marta Mydlárová Blaščáková

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko

Abstract name Year Section
Asociácia polymorfizmov v géne DAZL s mužskou neplodnosťou u probandov s poruchou plodnosti 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics