RNDr. Kamil Tokár PhD.

  • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Slovenská republika
  • CCMS, Fyzikálny ústav SAV, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology