Mgr. Mikael Kubista PhD.

  • Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, Česká republika
  • 3 Laboratoř génové exprese, Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec, Česká republika

Abstract name Year Section
Funkčná charakterizácia astrocytov v priebehu starnutia 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics