Jana Radošinská

  • Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava
  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract name Year Section
Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics