Bc. Štefánia Galandová

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava,
  • Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics