RNDr. Peter Bališ PhD.

  • Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics