Mgr. Natália Andelová

  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava, Slovensko
  • Slovenská akadémia vied, Centrum experimentálnej medicíny, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie 2019 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
LC-MS identifikácia proteomických zmien komplexov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií v podmienkach stimulácie endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics