Mgr. Natália Andelová

  • Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
  • Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca

Abstract name Year Section
Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie 2019 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics