prof. Ing, Anna Trakovická CSc.

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a plemenárskej biológie, Nitra, SR

Abstract name Year Section
Vplyv polymorfizmu vybraných génov na BMI a pohlavie u ľudí 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics