RNDr. Iveta Waczulíková PhD.

  • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 4, Slovensko
  • Faculty of Mathematics, Physics and Informatics Comenius University, Department of Nuclear Physics and Biophysics, Bratislava, Slovakia
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Study of the selective effect of FITC-CRD13 dendrimer locked in liposomes on the viability of adhesive breast and colon cancer cell lines in comparison with the normal human fibroblasts 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics