Ing. Martin Škandík

  • Centrum experimentálnej medicíny, o.z. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Charakterizácia modelu replikačnej senescencie In vitro 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics