Mgr. Martina Muráriková PhD.

  • Centrum experimentílnej medicíny SAV, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics