Ing. Alžbeta Takáčová PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Extrakcia kovov z e-odpadu lúhovaním kmeňmi Aspergillus niger 2017 Ecology and Environmental Sciences