Doc. RNDr. Roman Aubrecht PhD.

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Proveniencia asociácií ťažkých minerálov zo sedimentov albu a cenomanu klapskej jednotky, tatrika a fatrika 2017 Ecology and Environmental Sciences