Mgr. Simona Bellová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Proveniencia asociácií ťažkých minerálov zo sedimentov albu a cenomanu klapskej jednotky, tatrika a fatrika 2017 Ecology and Environmental Sciences
Proveniencia klastického materiálu v exotickom flyši klapskej jednotky a porubského súvrstvia 2020 Ecology and Environmental Sciences