Bc. Veronika Krchlíková

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Efektívna stratégia expresie transmembránového proteínu TerC a jeho počiatočná purifikácia 2017 Open section for students