Doc. MUDr. Martin Gajdoš PhD.

  • Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU v Bratislave

Abstract name Year Section
Vplyv obezity navodenej vysokotukovou diétou a fyzickej aktivity na kosť v experimentálnom modeli potkana s a bez ovariektómie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics