Dušan Galanda

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv pH na bioremediáciu vybraných rádionuklidov pomocou mikrorias Chlorella vulgaris a Dunaliella salina 2017 Open section