RNDr. Vincent Sedlák PhD.

 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Biológie, Prešov, Slovensko
 • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SR
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov, Slovenská republika
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16, Prešov, Slovensko
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov
 • Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika
 • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko
 • Prešovská univerzita v Prešove, FHPV, Katedra biológie, Prešov, Slovensko
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, 08116 Prešov
 • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov

Abstract name Year Section
Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie 2017 Open section for students
Prítomnosť fajčiara v spoločnej domácnosti a jeho vplyv na prvú skúsenosť s fajčením u adolescentov 2017 Open section for students
Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Aterogénny index plazmy vo vzťahu k vybraným antropometrickým ukazovateľom adipozity v súbore probandov slovenskej majoritnej populácie 2020 Open section
Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv SNP v géne VDR na hladiny vitamínu D u probandov s ochorením Diabetes mellitus 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Genetické faktory determinujúce vznik dyslipidémií 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka 2021 Ecology and environmental studies
Meranie pH v spojitosti so zistením prospešnosti umývania si zubov pred alebo po raňajkách - pilotné testovanie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Biometrická analýza znakov očnej dúhovky u probandov v príbuzenskom vzťahu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Analýza vplyvu učiteľa na spokojnosť žiakov na hodinách biológie na základných a stredných školách v Prešovskom kraji 2021 Open section
Využitie antropometrických metód na posúdenie fyzického stavu jedinca 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics