RNDr. Marta Mydlárová Blaščáková PhD.

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Biológie, Prešov, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SR
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov, Slovenská republika
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko

Abstract name Year Section
Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie 2017 Open section for students
Prítomnosť fajčiara v spoločnej domácnosti a jeho vplyv na prvú skúsenosť s fajčením u adolescentov 2017 Open section for students
Aterogénny index plazmy vo vzťahu k vybraným antropometrickým ukazovateľom adipozity v súbore probandov slovenskej majoritnej populácie 2020 Open section
Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics